CLB

Onze school werkt samen met het CLB Het Kompas.

Kard. Cardijnstraat 33, 2840 Rumst (Terhagen)

Tel.: 03 886 76 04           Fax: 03 886 12 08

CLB Het Kompas is tijdens de kerstvakantie open op maandag 23 december 2019 en op vrijdag 3 januari 2020, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Mensen die willen langskomen, maken best vooraf een afspraak op het nummer 03 886 76 04. De CLB-medewerker zal informatie en advies verlenen om te voorkomen dat er studie- en beroepskeuzeproblemen, leer- en studiemoeilijkheden en ontwikkelings- of opvoedingsproblemen ontstaan.

Het CLB werkt op vier domeinen:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Jongeren die op één van deze vlakken toch in moeilijkheden komen, krijgen individuele hulp en remediëring. Elke leerling heeft recht op deze CLB-begeleiding, maar de ouders kunnen ze weigeren. In elk geval worden objectiviteit, geheimhouding en discretie verzekerd.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen om hulp vragen, gratis en discreet.

Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het leerlingendossier 30 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB "Het Kompas". Je hoeft daar zelf niets voor te doen.
Bij inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen. Indien je dit niet wenst, kan je binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Als je het adres van dit CLB niet kent, kan je dat in je vorige school of bij CLB "Het Kompas" bekomen. Gegevens over verplichte medische onderzoeken en spijbelbegeleiding worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de leerling vanaf 14 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 14 jaar hiermee instemmen.

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

  • de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
  • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Je kan altijd een afspraak maken met een medewerker van het CLB op onze school.